وبلاگ تخصصی المپیاد فیزیک و هندسه

وبلاگ تخصصی المپیاد فیزیک و هندسه

هرکس هندسه یا فیزیک نمی‌داند وارد نشود :|

نویسندگان

عقاب

سه شنبه, ۲۸ مرداد ۱۳۹۳، ۰۶:۲۲ ب.ظ

این یکی از شعر های مورد علاقه منه. کلی درس توشه. به نظرم به یک بار خوندنش خیلی می ارزه.

گــشت غمنــاک دل و جــان عقاب          چــــو ازو دور شــــد ایّــــام شبــاب

دیـــد کــش دور به انجــــام رسیـد          آفتــــــابـش به لـب بــــام رسـیـــد

بــــایـــد از هستـــی دل بــرگیـــرد          ره ســــوی کشــور دیگـــر گـیـــــرد

خواست تــا چـــاره‌ی نــاچــــار کند          دارویــــی جــویـــــد و در کـــار کنـــد

صبحــگاهــی ز پــی چــــاره‌ی کــار          گـــشت بــر بــاد سبک سیــر سوار

گله کاهنـگ چــرا داشت به دشــت          ناگــه از وحشت پر ولــولــه گـــشت

وان شـبــان بیــــم زده، دل نـــگــران          شــــد پـــی بــــره‌ی نــــوزاده دوان

کبــــک در دامـــن خـــاری آویــــخت          مــار پیــچیــد و بـه سـوراخ گــریخت

آهــــو اِستــــاد و نگــه کــرد و رمیــد          دشـــت را خــط غبـــــاری بـکشیــد

لیــک صیـــاد ســر دیــگـــر داشــت          صیـــد را فــارغ و آســوده گـــذاشت

چــــاره‌ی مــرگ نه کاریـست حقیــر          زنــــده را دل نــشود از جــان سیـــر

صیــــد هــر روزه به چنـــگ آمـــد زود          مــگـــــر آن روز کــه صیـــــاد نبــــود

آشیــان داشـت بر آن دامــن دشت          زاغـکی زشت و بــد انــدام و پـلشت

سـنــگ‌هــا از کـف طــفــلان خــورده          جــان ز صـــد گـــونه بـــلا در بــــرده

ســال‌ها زیستــه افـــزون ز شـــمـار          شـکـــم آگـــنـده ز گـــنـد و مـــــردار

بــــر ســر شـــاخ ورا دیـــد عقــــاب          ز آسمـان سوی زمین شد به شتاب

گـفت که ای دیــده ز ما بــس بیــداد          بـــــا تـــو امـــروز مــــرا کـــار افتــاد

مشــــکلی دارم اگــــر بگشـــــایی          بـکنـــم آنـــچـه تـــو می‌فـرمـــــایی

گـفت: مــــا بنـــده‌ی درگـــاه تـوایم          تـا کـه هستیـــم هـــوا خــواه تـوایم

بنـده آماده بــود، فـرمـان چیـــست؟          جـان به راه تو سپارم، جان چیست؟

دل چـــو در خـــدمت تـــو شــاد کنم          نـنـگـم آیــد کــه ز جـان یــــاد کنــم

ایــن همــه گفت ولی با دل خــویش          گـفتــگــویی دگـــر آورد به پـــــیش

کایـــن ستمکـــار قوی پنجــه کنـــون          از نیـــــازست چـــنیــن زار و زبـــون

لیـــک نـاگــه چـــو غضبـنـاک شـــود          زو حســاب مـن و جـــان پــاک شود

دوستـــی را چـــو نـبـــاشد بنـــیـــاد          حـــــزم را بــــایــد از دســــت نـــداد

در دل خویـــش چــو ایـــن رای گــزید          پـــــر زد و دور تــــرک جــــای گـــزید

زار و افســـرده چنیــــن گفت عقـــاب          کـــه مرا عمــر، حبـابی است بر آب

راست اسـت این که مـــرا تیز پرست          لیــک پـــرواز زمـــان تیــزتـر است

من گذشتم به شتــاب از در و دشت          بــه شتــاب ایّــام از من بگــذشت

گــرچه از عمـــر دل سیــری نیــست          مــرگ مـی‌آید و تـدبیــری نیــست

من در این شوکت و این شهپـر و جاه          عمــرم از چیست بدین حد کوتـاه؟

تـــو بــــدین قــامت و بـــال نـــاســـاز          بـــه چـــه فـن یافتـــه‌ایعمــر دراز؟

پــــدرم از پـــدر خــویــش شنـیــــــد          کـــه یــکی زاغ سیــه روی پــلیــــد

بــا دو صــد حیــله بـه هنــگام شــکار          صــد ره از چنــگش کرده‌ست فــرار

پـــــدرم نیـــز بــه تو دست نیــــافــت          تــا به منــــزلگه جــاوید شتــافـــت

لیــــک هــــنـگام دم بــــاز پـسیـــــن          چـــو تـو بـر شـاخ شدی جایگـــزین

 از ســــر حســـــرت بـــا مـن فرمـــود          کــاین همــان زاغ پلیــدست که بود

عمـــر مــن نیـز بـه یغمــا رفتـه است          یک گل از صـد گل تو نشکفته است

چیــسـت سرمایــه ایــن عمــــر دراز؟          رازی ایــن جاست تو بگشای این راز

زاغ گــــفت : اَر تــــو دریــــن تدبـیـــری          عهـــد کـــن تـــا سخنـــم بپــذیــری

عمرتـان گــرنه پـــذیرد کـم و کـــاست          دگــری را چه گنه کـاین ز شماست؟

ز آسـمـــــان هیـــچ نیــاییــــد فـــــرود          آخـر از ایــن همــه پــرواز چـــه سـود

پــــدر مـــن که پــس از سیــصد و انـد          کــــان انـــدرز بُـــد و دانــــش و پــند

بــــارهـا گـفـت کــه بــر چـــرخ اثیــــر          بــــادهـــا راســـت فـــــراوان تأثیــــر

بــــادهـــا کـــــز زبــــر خــــاک وزنــــد          تــن و جـــان را نرســـاننــد گـــزنــــد

هـــر چـــه از خـــاک شــــوی بـــالاتـر          بـــاد را بیـــش گـــزند است و خـطــر

تــــا بـــدان جــــا که بـــــر اوج افـلاک          آیـــت مـــرگ بـــود پیــــک هـــــلاک

مــــا از آن ســـال بـــسی یافتــه‌ایـم          کــــز بــــلنــدی رخ برتـــافــتــه‌ایـــم

 زاغ را میــــل کـنــــد دل بــه نشیــب          عمــر بسیـارش از آن گشتـه نصیــب

دیـگــر ایـــن خاصیــت مـــردار اسـت          عمــر مـــردار خـــوران بسیـــار است

گـنــد و مــردار بــهیــن درمــان اسـت          چـــاره‌ی درد تــو زان آســان اســت

خیـــز و زیـــن بیـــش ره چــرخ مپــوی          طـعمــه‌ی خــویش بر افـلاک مجوی

نــاودان جــایگــهی سخـت نکـوست          بـــه از آن کنــج حیـاط و لب جوست

مــن کــه صـــد نــکته‌ی نیکـــو دانــم          ره هــــر بــــرزن و هــــر کــــو دانــم

خــــانـــه انــــدر پـــــس باغــی دارم          ونـــــدر آن بــــــاغ ســـراغــی دارم

خــوان گستـــرده الــوانی هــــسـت          خـــوردنی‌هــای فـــراوانــی هــست

آنــــچــه زان زاغ چـنـیـــن داد ســراغ          گنـــد زاری بــــود انــــدر پــس بــــاغ

بــــوی بــــد رفــتـــه از آن تــــا ره دور          مــعـــدن پــشّــه، مــقــــام زنـبــــور

نفــرتــش گــشته بــلای دل و جـــان          ســـوزش و کـــوری دو دیــــده از آن

آن دو هـــمــــراه رســـیــــدنـد از راه          زاغ بــــر سفــره خــود کــرد نــــــگاه

گفـت: خوانی که چنیـن الـوان است          لایـــق مـحـضـــر ایـــن مهمانــست

مـی‌کنــم شکـــر کـه درویــش نیــم          خــجل از مــا حـضـــر خــویــش نیـم

گفــت و بنشست و بخورد از آن گند          تـــا بـیــامــوزد ازو مــهـمــــان پنــــد

عمـــر در اوج فــلـک بــرده بـــه ســر          دم زده در نــــفـــس بــــاد ســـحـــر

ابـــر را دیـــده بـــه زیـــر پــر خویـش          حیـــوان را همــه فرمــانـبـر خـــویش

بــــارهـــا آمـــده شــادان ز ســفــــر          بــه رهــش بستـه فــلک طــاق ظفر

سینــه‌ی کبـــک و تــــذرو و تیــهـــو          تـــازه و گـــرم شــده طـعـمــــه‌ی او

اینـــک افتـــاده بر این لاشـه و گــنـد          بــــایــــد از زاغ بــیــــامــوزد پـــــند؟

بــوی گــندش دل و جــان تــافته بود          حــــال بیـــماری دق یـــافـــتـــه بود

دلـش از نـفـــرت و بیــــزاری ریـــش          گیج شد، بست دمی دیده‌ی خویش

یـــادش آمــد کـه بـــر آن اوج سپهـر          هست پیــروزی و زیبــایـی و مــهـــر

 فـــــرّ و آزادی و فـتــــح و ظفــرست          نــفـــس خــــرّم بــــاد سحــــرسـت

دیـده بگشود و به هر سو نـگریست          دیـــد گــردش اثری زایــن‌ها نیســت

آنـچـه بـود از همه سو خـواری بــود          وحـشــت و نـفـــرت و بیـــزاری بــود

بـــال بـر هـم زد و بــرجـــست زجـا          گفــت: کــــای یـــار ببــخشـای مــرا

سـال‌هـا بـاش و بـدین عیش بساز          تــــو  و  مــــردار، تــــو  و  عمـــر دراز

مــن نیــم در خــور ایــن مهمــانـی          گــــنــد و مــــردار تــــو را  ارزانــــی

گـــر در اوج فـــلـــکـم بـــایـد مـــرد          عمــر در گـــنــد بــه سـر نتــوان بـرد

 شهپــر شـــاه هـــوا اوج گـــرفـــت          زاغ را دیـــده بـــر او مـــانده شـگـفت

ســوی بــالا شــد و بـــالاتــر شــد          راست بــا مـهــر فـــلــک همسر شد

لـــحظـه‌‌ای چنـد بر این لوح کبــــود          نــقطـه‌ای بـــود و دگـــر هیــچ نبـــود...

   عقاب(پرویز ناتل خانلری)              

عقاب

 • ۹۳/۰۵/۲۸
 • سجاد خدادادیان

نظرات  (۷)

شعر بسیار قشنگیه
یادش بخیر, سال سوم راهنمایی که بودم معلم انشاء مون این شعر آورد سر کلاس, من داوطلب شدم یه خلاصه ای ازش بنویسم و یه تحلیلکی هم بکنم و بیارم سر کلاس.
این شعر اصلش برای دکتر خانلری نیست! درسته خودشون ترجمه اش کردن و ابیات رو کنار هم گذاشتن ولی در اصل پایه داستان روسیه (مطمین نیستم روسیه بوده یا کشور دیگر ولی احتمال قوی می دم روسیه است! یه دو, سه سالی از سوم راهنمایی می گذره! خوب یادم نیست), اینجور کارها رو می شه تو کارهای نیما یوشیج هم دید.
بودن یا نبودن, مسئله اینست!  اینکه گستره ی عمر مهمه یا طول عمر! 
یاد یه شعار تاریخی افتادم: "سر به داران می دهیم تن به ذلت نمی دهیم."
ممنون استاد
خیلی قشنگ و پندآمیز بود
پاسخ:
خواهش می کنم!
 • حسین سامانی
 • ممنون آقای خدادیان ؛
  روحیمون عوض شد ؛ میخواستم معادله حرکت عقاب رو بدست بیارم!
  پاسخ:
  خواهش میکنم!
  این مطلب به این موضوع ربط نداره ولی حتما بخوانید خیلی خوبه
  یه صنعتگر نیشابوری گفته یه نیروگاه طراحی کرده که با یه انرژی اولیه میگره اون را سه برابر میکنه(بدون هیچ انرژی اضافی) بعد یک سوم اون نیرو را می فرسته دوباره اول نیرو گاه و این چرخه را ادامه می دهد به قول خودش به‌زودی انقلابی عظیم در زندگی بشری رخ می‌دهد،(خیلی خوبه حتما بخونید ادم تا یه مدتی شارژ میکنه)
  متن اصلی خبر که فارس نیوز گذاشته

  مدیرعامل شرکت ماشین‌سازی یکتا شرق نیشابور
    :ساخت نیروگاه‌ برق بدون سوخت نیازمند حمایت مسئولان است

    مدیرعامل شرکت ماشین‌سازی یکتا شرق نیشابور گفت: اختراع تکنولوژی برتر برای ساخت نیروگاه‌های برق و موتورهای خودرو بدون نیاز به سوخت تکمیل شده است و ما نیازمند حمایت مسئولان هستیم.

    حسین غنمی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس از نیشابور اظهار داشت: گروه فنی و مهندسی این شرکت پس از سال‌ها پژوهش و آزمایش بر روی روش‌های مختلف مکانیکی به برترین تکنولوژی یعنی استفاده از مکانیزم هیدرولیکی دست یافته است که به‌زودی انقلابی عظیم در زندگی بشری رخ می‌دهد.

    وی که دارای اختراعات به ثبت رسیده‌ای چون موتور خودرو بدون سوخت و قطار بدون موتور است، ادامه داد: در صورت حمایت مسئولان مربوطه، حاضر به عملی کردن ایده‌های مذکور هستم که به نوعی انقلاب دیگر صنعتی محسوب می‌شود.

    مدیرعامل شرکت ماشین‌سازی یکتا شرق نیشابور گفت: این فرآیند، مقدار نیروی وارد شده به مجموعه اصلی توان متحرک ‌الکتروموتور را تا سه برابر افزایش می‌دهد و سپس یک ژنراتور سه برابر توان خود را به چرخش در می‌آورد و پس از دریافت خروجی از ژنراتور یک ‌سوم نیرو برای ادامه روند تولید به ابتدای نیروگاه (موتورالکتریکی) برمی‌گردد و موجب ادامه حرکت مولد می‌شود و دو ‌سوم مابقی پس از تفکیک وارد شبکه مصرفی می‌‌شود.

    این مخترع نیشابوری ادامه داد: این نیروگاه به هیچ‌گونه سوختی نیاز ندارد و از 100 کیلووات تا یک‌هزار مگاوات ساخته می‌شود.

    غنمی تصریح کرد: گروه فنی و مهندسی شرکت با آزمایشات عملی خلاف قوانین موجود را اثبات کرده است که می‌توان از جمله آن‌ها به قانون نسبیت انیشتین، دوم ترمودینامیکی و سوم نیوتن اشاره کرد.

    وی درباره مزایای نیروگاه ساخت این شرکت نسبت به نیروگاه‌های برق با سوخت فسیلی یا اتمی توضیح داد: در نیروگاه برق بدون سوخت، هیچ‌‌گونه سوختی مصرف نمی‌شود، آلودگی زیست محیطی یا خطرات احتمالی ندارد، بهای تمام شده آن 10 درصد یک نیروگاه اتمی و 30 درصد یک نیروگاه سوخت فسیلی است و زمین مورد نیاز برای ساختن آن 20 درصد نیروگاه‌های قبلی است.

    این صنعت‌گر نیشابوری با بیان این‌که این شرکت آمادگی عقد قرارداد با سازمان‌ها و مراکز مختلف خصوصی و دولتی را برای راه‌اندازی نیروگاه برق بدون سوخت خودکفا دارد، عنوان کرد: این طرح هیچ‌گونه بار مالی ندارد و ما آماده ارائه تمام اطلاعات و تکنولوژی نهایی به دست آمده چه از طرق فرمول‌های علمی و چه به‌صورت ساخت نهایی هستیم.

    غنمی با اشاره به این‌که این شرکت مدال‌هایی را در مسابقات بین‌المللی لهستان و چین دریافت کرده است، اظهار داشت: این شرکت بیش از 20 محصول صنعتی را تولید می‌کند.

    وی توانمندی‌های این گروه را موتور خودرو بدون سوخت، سقف متحرک برقی، ماشین‌های مینی‌اسپرت و ده‌ها مورد زیربنایی در زمینه‌های مختلف اعلام کرد.

    غنمی تصریح کرد: چون معنای ایده ما برای خیلی از اهالی صنعت و علم بسیار سنگین بوده و حتی واکنش منفی نیز به همراه داشته است ما به سمت تولید عملی رفتیم


  کدوم آزمایش ایران معتبر بوده که این یکی باشه!!!
  بگذار یه مثال بزنم: نیروگاه اهواز که از موتور استفاده می کنه بازدهش 4 درصده! 
  حتی سیکل ترکیبی هم نداریم! به خودشون زحمت نمی دن حتی از گرمای اون موتوره استفاده کنن!
  حتی اگر ترکیبی هم بشه باز بازده 25 تا 30 می شه (به زور!)
  الان آمریکا با سوپرکانداکتیو هاش بازده ای برابره 75 درصد داره!
  باور کنید باور این حرف خیلی سخته! اگر یه نقشه ای, یه توضیحی درباره ایده اش هم می دادید... عالی بود.
 • امید ظریفی
 • دیگه اینقدر هم خودمونو دست کم نگیریم!
  حرف زیاده ولی فقط همین:
  من و شما آینده خودمونو می سازیم. و به این امیدیم که آینده خوبی باشه، پس چه بهتر که آینده ما همون آینده کشورمون باشه.
  کار ندارم الآن فلان چیز تو فلان شهر چقدر بازده داره. مهم اینه که دیگه نباید فردا اون بازده رو داشته باشه.

  ولی به شدت قبول دارم که کم کاری از آقایون خیلی مشهود و زیاده ولی چه کنیم، همینی هست که میبینیم. با همین چیز خودمونو وفق بدیم!
   بله درسته ما باید خودمونو وفق بدیم  من هم موافقم
  فقط تا موقعی که هر کشوری بمب های هیدروژنی روی سر همدیگه نندازن !! :)
  من به نظرم این جنگ رخ میده !! :)
  ایشا.. که نمیشه :)

  ارسال نظر

  ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
  شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
  <b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">